Препарати
Торове
Семена
Инвентар
Поливни системи
За вино и ракия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.agroapteki.com

1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните термини имат следните значения:

ТЪРГОВЕЦ   – Макадамия 05 ЕООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204874878, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4023, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 49, имейл адрес: makadamia05eood@gmail.com

УЕБСАЙТ – уебсайта с домейн agroapteki.com.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • информация на уебсайта, която е достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ по електронен път и/или чрез друго средство за комуникация;
 • информация за продуктите, и/или цените;
 • данни за ТЪРГОВЕЦА.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, предоставяща възможност на КЛИЕНТА да закупува ПРОДУКТИ, използвайки електронни средства, както и предоставянето на достъп на Клиента до информация относно ПРОДУКТИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до съдържанието чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) и което има възможност, а когато е необходимо следва да създаде и използва профил.

ПРОФИЛ – потребителска информация, съставена от електронна поща, парола, имена, адрес за доставка, както и друга информация, въведена от КЛИЕНТА по избор, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до уебсайта, с цел поръчка на ПРОДУКТИ;

ПРОДУКТ – всеки продукт, предназначен за продажба в онлайн магазина, достъпен на уебсайта.

КЛИЕНТ – лице, което има направена поне една поръчка или създаден ПРОФИЛ.

ПОРЪЧКА – електронен документ , който се явява форма на комуникация между ТЪРГОВЕЦА  и КЛИЕНТА, с което той изразява желанието да закупи от разстояние ПРОДУКТ.

ДОГОВОР от разстояние – договор за покупко-продажба, без едновременно физическо присъствие на ТЪРГОВЕЦ  и на КЛИЕНТА, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние в момента, в който е сключен договорът. Потвърждаването на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е необходимо и задължително условие(за) сключването на договора между КЛИЕНТ и ТЪРГОВЕЦА.

БЮЛЕТИН – периодично средство за информация, изпратено изключително по електронен път, за продукти и/или промоции, както и съдържащо статии и мнения за ПРОДУКТИ, без никакъв ангажимент от страна на ТЪРГОВЕЦА  по отношение на информацията, съдържаща се в него и времето на валидност на промоциите и кампаниите, описани в него.

ТРАНЗАКЦИЯ – инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден ПРОДУКТ от  ТЪРГОВЕЦА  на КЛИЕНТА, чрез използване на система за онлайн картови разплащания, предоставена от дружество – доставчик на платежни услуги, обработваща картите, одобрени от ТЪРГОВЕЦА  или по банков път или чрез наложен платеж, независимо от начина на доставка.

ФИЗИЧЕСКИ МАГАЗИН - Агроаптека на адрес  - град Пловдив, бул. 6-ти Септември 227.

2. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

2. 1 Услугите, предоставяна от ТЪРГОВЕЦА  на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

2.2 Тези Общи условия определят реда и условията за ползване на УЕБСАЙТ  ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

2.3 Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва съгласието на ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. КЛИЕНТЪТ е длъжен да следи непрекъснато за промяна в Общите условия. Приложимите Общи условия при възникнал спор са тези, които са били в сила към момента на поръчката. Всяко създаване на ПРОФИЛ и/или направа на ПОРЪЧКА се считат за съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с Общите условия, в сила към момента на поръчката.

2.4 Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния УЕБСАЙТ

3. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3.1 Видове лични данни

ТЪРГОВЕЦА   има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ след извършената от тях поръчка на стоки или услуги. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва. С приемането на настоящите Общи условия КЛИЕНТЪT  се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

 • име и фамилия
 • адрес
 • телефон
 • имейл
 • както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при поръчката.

Информацията включва и всяка друга, която КЛИЕНТЪТ въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА . В контактната форма, попълвана от КЛИЕНТА при поръчка, ТЪРГОВЕЦА   обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

С натискане на виртуалния бутон "Завърши поръчката", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТЪРГОВЕЦА , чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ТЪРГОВЕЦА   може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в УЕБСАЙТА на ТЪРГОВЕЦА   по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

В случай на предоставяне на неверни данни ТЪРГОВЕЦА   има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите на КЛИЕНТА.

3.2 Цели на обработване

Личните данни, получени от ТЪРГОВЕЦА   сe използват за следните цели:

 • обслужване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката;
 • за улесняване на достъпа до услугата;
 • изпращане на бюлетини и/или периодични известия само в електронен формат; (електронна поща) и/или по телефона (с телефонно обаждане или кратко съобщение);
 • статистически цели.

Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ТЪРГОВЕЦА .

3.3 Съгласие

Когато това е разумно, практично или изисквано от приложимото право, ние ще поискаме да получим Вашето съгласие преди да съберем или използваме личните Ви данни. Искането за Вашето съгласие ще бъде ясно и конкретно и ще Ви предостави разумна основа, с която да вземете решението си. Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено, например като прекратите определена услуга или се свържете с ТЪРГОВЕЦА  на адреса на управление на Дружеството или на имейл посочен в контактната информация на ТЪРГОВЕЦА . Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги, предоставяни от ТЪРГОВЕЦА

3.4 Събиране и обработка на лични данни без съгласие

Събирането и използването на данни може да е необходимо и за изпълнение на законовите изисквания. При събирането или използването на записани данни за тези цели и за подобни законни интереси на ТЪРГОВЕЦА , обикновено няма да търсим Вашето съгласие, освен ако това се сметне за необходимо в конкретния случай или е изисквано от приложимото законодателство.

3.5 Срок за съхраняване на личните Ви данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо да изпълним целите, посочени в тази политика, или целите, за които иначе сте били информирани. Това означава, че когато сте се съгласили с обработката на Вашите лични данни, ще запазим данните дотогава, докато отношенията с клиентите ни продължат или докато не оттеглите Вашето съгласие. Ако сте отменили Вашето съгласие, ние все пак може да запазим определени лични данни за периода, необходим, за да можем да изпълним нашите правни задължения и да се защитим в правни спорове. Ако не сме получили съгласието Ви за обработка, личните данни ще бъдат запазени само доколкото ни е позволено да го направим по закон..

3.6 Права на КЛИЕНТА относно личните му данни

3.6.1 Право на достъп - По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с ТЪРГОВЕЦА на посочените контакти, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

3.6.2 Право на преносимост - Когато ТЪРГОВЕЦА обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

3.6.3 Право на коригиране - Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

3.6.4 Право на изтриване - Имате право да поискате изтриване на всички лични данни, обработвани от ТЪРГОВЕЦА.

3.6.5 Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес - Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на ТЪРГОВЕЦА.

3.6.6 Право на ограничение - Имате право да поискате ТЪРГОВЕЦА да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на ТЪРГОВЕЦА, ТЪРГОВЕЦА ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, ТЪРГОВЕЦА трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им.
 • ако ТЪРГОВЕЦА вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

3.6.7 Право на подаване на жалба към надзорен орган - Ако смятате, че ТЪРГОВЕЦА обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба пред надзорния орган, който към датата на приемане на настоящата политика е Комисията за защита на личните данни.

3.7  Прилагане на правата на КЛИЕНТА съгласно GDPR

За да упражните правата си съгласно GDPR можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

3.8 Защита на Личните данни на КЛИЕНТА

ТЪРГОВЕЦА   полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за КЛИЕНТА, станала му известна по повод на поръчката на стоки и услуги - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, с изключение на случаите предвидени в настоящата Политика.
Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ТЪРГОВЕЦА   възникне задължение да предостави личната информация за КЛИЕНТА на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4. ПОРЪЧКА

4.1 Потребителите използват интерфейса на УЕБСАЙТА на ТЪРГОВЕЦА , за да сключват договори за предлаганите стоки и услуги в електронния магазин.

4.2 Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от по телeфон или имейл ТЪРГОВЕЦА  .

4.3 При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга ТЪРГОВЕЦА   си запазва правото да откаже поръчката.

4.4 След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уеб сайта на ТЪРГОВЕЦА , КЛИЕНТЪT трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

4.5 Необходимо е КЛИЕНТЪT да предостави данни за извършване на доставката и да избере вариант за доставка, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

4.6 При извършване на поръчка, КЛИЕНТЪT получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

5. ЦЕНИ

5.1 Цените на продуктите, предлагани в УЕБСАЙТА, са тези, посочени на него  към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

5.2 Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

5.3 ТЪРГОВЕЦА   си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

5.4 ТЪРГОВЕЦА   може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от ТЪРГОВЕЦА . Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

5.5 Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/услуга.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1 КЛИЕНТЪT  може да заплати цената на поръчаните ПРОДУКТИ чрез наложен платеж (пощенски паричен превод).

6.2 КЛИЕНТЪТ трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката, за което ще получи касов бон за цялата сума от куриера.

7. ДОСТАВКА

7.1 Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от КЛИЕНТА офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на КЛИЕНТА, освен ако противното не е изрично указано на УЕБСАЙТА

7.2 Преди изпращане на поръчаната стока, ТЪРГОВЕЦА   има право да се свърже с КЛИЕНТА на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

7.3 ТЪРГОВЕЦА   не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато КЛИЕНТЪТ е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

7.4 Доставката се извършва в сроковете, описани в УЕБСАЙТА. При извънредни обстоятелства ТЪРГОВЕЦА   си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това КЛИЕНТА.

7.5 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата, вместо до входната врата на жилището.

7.6 КЛИЕНТЪТ е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако КЛИЕНТЪТ не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
7.6  ТЪРГОВЕЦА   си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уеб сайта без друго известие.

8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

8.1  КЛИЕНТЪT  има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от КЛИЕНТА или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

8.2  За да упражни правото си по настоящата клауза, КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми недвусмислено ТЪРГОВЕЦА   за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

8.3  ТЪРГОВЕЦА   публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

8.4  За упражняване правото на отказ ТЪРГОВЕЦА   предоставя на КЛИЕНТА възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път по имейл стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление.

8.5  КЛИЕНТЪT  е длъжен да върне стоките за своя сметка на адреса на ФИЗИЧЕСКИЯ МАГАЗИН на ТЪРГОВЕЦА, задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на ТЪРГОВЕЦА  или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която КЛИЕНТЪT  е упражнил правото си на отказ от договора.

8.6   При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

8.7  ТЪРГОВЕЦА   има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

8.8  В случай че КЛИЕНТЪT  не изпълни задължението си, без да уведоми ТЪРГОВЕЦА   за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

8.9  Когато във връзка с изпълнението по договора ТЪРГОВЕЦА   е направил разноски и КЛИЕНТЪT  се откаже от договора, ТЪРГОВЕЦА   има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

8.10  КЛИЕНТЪT  няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на КЛИЕНТА или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

8.11  ТЪРГОВЕЦА   възстановява на КЛИЕНТА заплатената от него цена за върнатите стоки

8.12  Когато КЛИЕНТЪT  връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

9. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

9.1 КЛИЕНТЪT  има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

9.2 Всички продукти предлагани в УЕБСАЙТА на ТЪРГОВЕЦА   трябва да се прилагат спрямо описанията на производителите им. Отговорността за за прилагането на продуктите закупени от УЕБСАЙТА е изцяло за КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА   не носи отговорност за използването им.

9.3 ТЪРГОВЕЦА   носи отговорност само за професионалните услуги които извършва.

9.4 ТЪРГОВЕЦА   не носи отговорност за психически или физически вреди, настъпили след употреба на даден продукт.

9.5 Описанията на продуктите в УЕБСАЙТА имат информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе за избора и начина на ползване на предлаганите продукти.

9.6 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

9.7 КЛИЕНТЪT  не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

9.8 КЛИЕНТЪT  има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

9.9 Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ТЪРГОВЕЦА   ще запази на КЛИЕНТА първоначалните гаранционни условия.

9.10 При предявяване на рекламацията КЛИЕНТЪT  може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

9.11 Рекламацията се подава устно на посочения от ТЪРГОВЕЦА   телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. ТЪРГОВЕЦА   представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. - ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

9.12 При предявяване на рекламация КЛИЕНТЪT  посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

9.13 При подаване на рекламация КЛИЕНТЪT  задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

9.14 Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

9.15 Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА за решаване на спора.

9.16 Ако ТЪРГОВЕЦА   е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по точка 9. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

9.17 Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

9.18 ТЪРГОВЕЦА   поддържа регистър на предявените рекламации. На КЛИЕНТА се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

9.19 Когато ТЪРГОВЕЦА   удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на КЛИЕНТА.

9.20 ТЪРГОВЕЦА   при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от КЛИЕНТА.

9.21 Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, КЛИЕНТЪT  има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

9.22 Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за КЛИЕНТА. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

9.23 При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато КЛИЕНТЪT  не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • намаляване на цената.

9.24 КЛИЕНТЪT  не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от КЛИЕНТА.

9.25 ТЪРГОВЕЦА   е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от КЛИЕНТА сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на КЛИЕНТА чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

9.26 КЛИЕНТЪT  не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

10. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

10.1 ТЪРГОВЕЦА   има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уеб сайта на ТЪРГОВЕЦА   (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ТЪРГОВЕЦА   или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ТЪРГОВЕЦА  , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

11.2 При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ТЪРГОВЕЦА  , ТЪРГОВЕЦА   има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

11.3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, КЛИЕНТЪT  не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на ТЪРГОВЕЦА .

11.4 ТЪРГОВЕЦА  се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на КЛИЕНТА за нормален достъп до предоставяните услуги.

11.5 ТЪРГОВЕЦА  си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

12.1 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ТЪРГОВЕЦА   или прекратяване поддържането на уеб сайта му.

12.2 Извън посочените по-горе случаи всяка отстраните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

12.3 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от КЛИЕНТА или отбелязване в поле (чек бокс) в уеб сайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

13. Бюлетини и известия

13.1. В случай че при създаването на Профил, КЛИЕНТЪТ е дал съгласието си чрез отбелязване на съответното поле, че желае да получава непоискани търговски съобщения, ТЪРГОВЕЦА ще включи КЛИЕНТА в списъка с абонати за електронен бюлетин и непоискани търговски съобщения.

13.2. Данните, взети от Б, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от ТЪРГОВЕЦА при спазване на настоящите Общи условия.

13.3. Отказът от получаване на бюлетини и/или непоискани търговски съобщения от КЛИЕНТА може да се направи по всяко време чрез кликване на линк, поместен във всяко електронно съобщение до КЛИЕНТА за отказ от получаване на непоискана кореспонденция.

13.4. ТЪРГОВЕЦА гарантира, че няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до КЛИЕНТА, никакъв друг рекламен материал, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на ТЪРГОВЕЦА или чиито продукти не се продават или няма да се продават в уебсайта, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

14. Политика / Информация за бисквитки (Cookies)

14.1 Обща информация

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате УЕБСАЙТА, определена информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ („cookies“). Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия уебсайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

14.2 Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време.

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

14.3 Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме следните видове бисквитки:

14.3.1 Задължителни бисквитки (essential cookies)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може нашият сайт да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:

 • за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

14.3.2 Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies)

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване в нашия уебсайт. Използваме тези бисквитки например:

 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги или когато използвате форма за запитване/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия уебсайт и нашите услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена страница, последни посетени страници, и др.

14.3.3 Рекламни бисквитки

Използваме тези бисквитки например:

 • за да получим информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашия уебсайт;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашия уебсайт (честота и време);
 • за да следим успеха на даден продукт;
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия уебсайт;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашият уебсайт и нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия уебсайт, така и извън него. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

14.3.4 Сесийни бисквитки

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия уебсайт. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни;

14.3.5 Бисквитки на трети страни

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени част от бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

14.4 Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на нашия уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, Вашият събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там. По поръчка на Дружеството Google използва тази информация, за да оценява Вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и Интернет. IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google.

Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър; моля, имайте предвид, че в този случай може да не бъдете в състояние да използвате всички функции, предлагани от нашия уебсайт. Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на
https://www.google.com/analytics/terms/bg.html
или на
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Използване на функцията на Google Inc. ремаркетинг или „Подобни целеви групи“

На уебсайта си ние използваме функцията ремаркетинг или „Подобни целеви групи“ на Google. Посредством тази функция ние можем целенасочено да показваме реклама на Вас, персонализирана според интересите Ви, когато посещавате други уебсайтове в дисплейната и/или търсещата мрежа на Google. За извършване на анализ за използването на уебсайтовете, който формира основата за създаването на рекламните съобщения според интересите, Google използва така наречените бисквитки. За тази цел Google запаметява малък файл с последователност от числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това число се регистрират посещенията на уебсайта, както и анонимизираните данни за използването на уебсайта. Това не извършва запаметяване на лични данни на посетителите на уебсайта. Посетите ли след това друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще Ви бъдат показани вмъкнати рекламни съобщения, за които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид посетените преди това продуктови и информационни рубрики. Допълнителна информация за Google ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google, можете да видите на: https://policies.google.com/technologies/ads.

Можете да деактивирате трайно използването на бисквитки от Google, като последвате долния линк и изтеглите и инсталирате предоставения там плъгин: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Алтернативно можете да деактивирате използването на бисквитки от трети доставчици, като отворите страницата за деактивиране на Инициатива за мрежова реклама (Network Advertising Initiative) от http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ и приложите поместената там допълнителна информация за отказ.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

14.4 Социални мрежи и социални плъгини

Чрез нашите страници в социалните мрежи Ви предлагаме обстойно персонално съдействие. Ако ни изпратите запитване през една от тези социални мрежи, ние го препращаме към компетентния отдел. Данните се използват само за отговор на запитването Ви и не се препращат на трети страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на обработка на запитването Ви е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да можете да осъществите контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имате регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни.

Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те, можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Facebook получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил във Facebook или ако точно в момента не сте вписани във Facebook. Тази информация (включително Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте вписани във Facebook, Facebook може да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт директно с Вашия профил във Facebook. Когато взаимодействате с плъгини, например напишете коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във Вашия профил във Facebook и се показва на Вашите приятели във Facebook. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Facebook, както и за съответните Ви права и възможности за настройка за защита на личната Ви сфера, можете да намерите в указанията за защита на данните на Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Ако не желаете Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с Вашия Facebook профил, преди да посетите нашия уебсайт Вие трябва да излезете от Facebook.
Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

14.5 Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете https://www.aboutcookies.org/. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия сайт да функционират правилно.

15. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

15.1 Органите, регулиращи дейността на ТЪРГОВЕЦА   са Комисия за защита на КЛИЕНТА /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни(КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 • тел: 0700111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес:гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел:02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес:София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

16. СПОРОВЕ

16.1 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на /http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
16.2 Алтернативното решаване на спорове /АРС/ междупотребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство надоброволен принцип.

16.3 Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

16.4 Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между ТЪРГОВЕЦА   и КЛИЕНТА е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. Пловдив и район на действие територията на гр.Пловдив, Пловдивска област

16.5 Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите наhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

17. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

17.1 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

18. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

18.1 ТЪРГОВЕЦА   се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от КЛИЕНТА имейл адрес.

18.2 Когато не е съгласен с измененията в общитеусловия, КЛИЕНТЪT  има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, КЛИЕНТЪT  следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА   в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

18.3 В случай че КЛИЕНТЪT  не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от КЛИЕНТА без възражения.

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

19.1  По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Последна актуализация: 26.03.2019


X

Добавено в количка

Сума - 0.00лв 0.00лвДоставка - 0.18 лв.

Поръчай
Към количката
Към списъка
Към списъка
Количка
 • Вашата количка е празна